Kursy walut-co wpływa na ich wysokość i zmiany?

02 marca
09:45 2011

Zacznijmy od tego ,co oznacza fraza- kursy walut? Kursy walut są to ceny waluty krajowej płaconej w jednostce waluty obcej .Z nazwą tą łączą się dwie transakcje, a mianowicie transakcja kupna i transakcja sprzedaży. Na rynku walutowym kupuje się ,bądź tez sprzedaje walutę w zamian za inną. Miejscem gdzie zachodzą te transakcje jest rynek walutowy.

Główne rodzaje kursów:
1. Kurs sztywny- określa go organ państwa, nie podlega wahaniom
2. Kurs stały – ulega wahaniom, powodowanym przez panujący popyt i podaż, zakres ich wahań jest ściśle określony
3. Kurs płynny- jest kształtowany wyłącznie przez popyt i podaż

Ocenę zmian kursów walut określają dwa bardzo ważne pojęcia wiążące się z nimi ,a mianowicie deprecjacja i aprecjacja waluty. Deprecjacja jest to obniżenie kursu walutowego, natomiast aprecjacja jest to jego podwyższenie.
Kursy walut spełniają dwie, bardzo ważne w funkcje w gospodarce państwa, a mianowicie informacyjna i cenotwórczą. Funkcja informacyjna daje możliwości ustalenia należności oraz zobowiązań. Kursy zawierają podstawowe informacje dla producentów, eksporterów i importerów .Natomiast funkcja cenotwórcza kursu daje możliwości przenoszenia zagranicznego układu cen na krajowy układ, daje to możliwość porównywania cen w kraju z cenami zagranicznymi. Porównywalność ta jest ograniczona przez cła, podatki oraz różne opłaty związane z importem oraz eksportem, ponieważ zniekształcają one ceny.
Co określa poziom kursu walutowego?
Głównym czynnikiem jest relacja popytu i podaży danej waluty na danym krajowym rynku walutowym. Kolejnym czynnikiem są działania polityczne w zakresie wymienialności walut i rodzaj polityki kursowej .Duże znaczenie mają również różnice w poziome cen za granicą i w kraju. Czynniki polityczne i psychologiczne mają tu także duże znaczenie, jak i tzw. działania spekulacyjne.
Kursy walut są ważnym narzędziem polityki gospodarczej kraju.